زبان عمومی و تخصصی

   مهندس وحید معینی

زبان عمومی و تخصصی O-01 پنجشنبه 17:30-13:30    
مدت دوره : 72 ساعت ظرفیت : -        
تعداد هفته : 18 هفته شهریه : 720,000 تومان        
عناصر و جزئیات ،مصالح و طراحی اجزا

   مهندس سینا شریفی

عناصر و جزئیات ،مصالح و طراحی اجزا O-03 چهارشنبه 12:30-9:30    
مدت دوره : 60 ساعت ظرفیت : -        
تعداد هفته : 17 هفته شهریه : 620,000 تومان        
تاریخ معماری جهان و معاصر

   مهندس مانا قابوسی

تاریخ معماری جهان و معاصر O-04 کارگاهی    
مدت دوره : 40 ساعت ظرفیت : -        
تعداد هفته : 4 هفته شهریه : 480,000 تومان        
درک عمومی معماری

   مهندس علی طباطبایی

درک عمومی معماری O-05 چهارشنبه 17:30-12:30    
مدت دوره : 70 ساعت ظرفیت : -        
تعداد هفته : 14 هفته شهریه : 690,000 تومان        
درک عمومی منظر

   مهندس فرشاد بهرامی

درک عمومی منظر O-06 جمعه 17:30-14:30    
مدت دوره : 36 ساعت ظرفیت : -        
تعداد هفته : 12 هفته شهریه : 360,000 تومان        
تنظیم شرایط محیطی

   دکتر محمد هادیان پور

تنظیم شرایط محیطی O-07 پنج شنبه 20:30-17:30    
مدت دوره : 33 ساعت ظرفیت : -        
تعداد هفته : 11 هفته شهریه : 380,000 تومان