درک عمومی معماری

   مهندس علی طباطبایی

درک عمومی معماری B-51 جمعه 14:30-10 B-52 چهارشنبه 17:30-12:30
مدت دوره : 70 ساعت ظرفیت : -        
تعداد هفته : 14 هفته شهریه : 690,000 تومان        
درک معماری منظر

   مهندس فرشاد بهرامی

درک معماری منظر B-61 جمعه 20:30-17:30    
مدت دوره : 36 ساعت ظرفیت : -        
تعداد هفته : 12 هفته شهریه : 360,000 تومان