تاریخ معماری ایران و اسلام

   دکتر نسیم عسگری

تاریخ معماری ایران و اسلام B-41 شنبه 16-8    
مدت دوره : 40 ساعت ظرفیت : -        
تعداد هفته : 5 هفته شهریه : 480,000 تومان        
تاریخ معماری جهان و معاصر

   مهندس مانا قابوسی

تاریخ معماری جهان و معاصر B-42 یکشنبه 16-8    
مدت دوره : 40 ساعت ظرفیت : -        
تعداد هفته : 4 هفته شهریه : 480,000 تومان