زبان عمومی و تخصصی

   مهندس وحید معینی

زبان عمومی و تخصصی B-01 پنج شنبه 13-10:30 و جمعه 17:30-14:30 B-02 پنجشنبه 10:30-8 و جمعه 14:15-11:15
مدت دوره : 72 ظرفیت : -        
تعداد هفته : 12 هفته شهریه : 720,000 تومان