ایستایی و سیستم های ساختمانی

   دکتر احسان سروش نیا

ایستایی و سیستم های ساختمانی B-11 چهارشنبه 17:30-14:30 و پنج شنبه 10:30-8 B-12 پنج شنبه 13-10:30 و جمعه 17:30-14:30
مدت دوره : 84 ساعت ظرفیت : - B-13 پنج شنبه 15:30-13 و جمعه 14:15-11:15 B-14 چهارشنبه 14:15-11:15 و جمعه 11-8
تعداد هفته : 14 هفته شهریه : 800,000 تومان        
عناصر و جزئیات ،مصالح و طراحی اجزا

   مهندس سینا شریفی

عناصر و جزئیات ،مصالح و طراحی اجزا B-21 چهارشنبه 21-17:30 B-22 پنجشنبه 20-16:30
مدت دوره : 60 ساعت ظرفیت : -        
تعداد هفته : 17 هفته شهریه : 620,000 تومان        
تنظیم شرایط محیطی

   دکتر محمد هادیان پور

تنظیم شرایط محیطی B-31 پنجشنبه 16:30-13:30    
مدت دوره : 33 ساعت ظرفیت : -        
تعداد هفته : 11 هفته شهریه : 380,000 تومان        
تاسیسات الکتریکی و مکانیکی

   دکتر احمد عسکری

تاسیسات الکتریکی و مکانیکی B-32 پنجشنبه 19:45-16:45    
مدت دوره : 33 ساعت ظرفیت : -        
تعداد هفته : 11 هفته شهریه : 380,000 تومان        
مدیریت کارگاهی

   دکتر نیما یزدانی

مدیریت کارگاهی B-71 پنجشنبه 21-15    
مدت دوره : 81 ساعت ظرفیت : -        
تعداد هفته : 13 هفته شهریه : 750,000 تومان        
مواد و مصالح مدیریت

   مهندس پویان غفوری

مواد و مصالح مدیریت B-72 جمعه21-17:30    
مدت دوره : 48 ساعت ظرفیت : -        
تعداد هفته : 12 هفته شهریه : 540,000 تومان