ویژه آزمون سال 96
معماری و هنرهای ساخت
معماری و هنرهای ساخت

   اساتید گروه آموزشی سروش


ویژه آزمون سال 97
معماری و هنرهای ساخت
معماری و هنرهای ساخت

   اساتید گروه آموزشی سروش

تاریخ زمان شرکت در آزمون شهریه لینک ثبت نام
خودسنجی جامع
جامع بر اساس مفاد آزمون سراسری 1397
96/7/28 8-10 رایگان
گام اول
مباحث بر اساس سیلابس شماره (1)
96/8/12 8-10 70000 تومان
گام دوم
مباحث بر اساس سیلابس شماره (2)
96/9/3 8-10 70000 تومان
گام سوم
مباحث بر اساس سیلابس شماره (3)
96/9/24 8-10 70000 تومان
جمع بندی سه گام
مباحث بر اساس سیلابس شماره (1) و (2) و (3)
96/10/15 8-10 90000 تومان
گام چهارم
مباحث بر اساس سیلابس شماره (4)
96/11/6 8-10 70000 تومان
گام پنجم
مباحث بر اساس سیلابس شماره (5)
96/11/20 8-10 70000 تومان
گام ششم
مباحث بر اساس سیلابس شماره (6)
96/12/4 8-10 70000 تومان
هدف اول
جامع و بر اساس مفاد آزمون سراسری 1397
96/12/18 8-10 90000 تومان
هدف دوم
جامع بر اساس مفاد آزمون سراسری 1397
97/1/17 8-10 90000 تومان
هدف سوم
جامع بر اساس مفاد آزمون سراسری 1397
97/1/31 8-10 90000 تومان
هدف چهارم
جامع و بر اساس مفاد آزمون سراسری 1397
97/2/3 8-10 90000 تومان