1396/01/19

لینک کلاس نکته و تست_تاسیسات الکتریکی و مکانیکی

عنوان دوره : دوره نکته و تست تأسیسات الکتریکی و مکانیکی
دکتر احمد عسکری

نام کاربری : شماره پرونده
رمز عبور:شماره تلفن همراه بدون صفر ابتدایی

لینک ورود به کلاس
https://elearn.pardismemari.com/ch/sahandi/installation-workshop

واحد پشتیبانی آموزش آنلاین پردیس معماری
  @elearn_pardismemari